Čo znamená odkazový kód v worldremit

8342

V našom prípade sa snažíme do lokálnej premennej priradiť diskrétnu celočíselnú hodnotu (konštantu) 10, ktorej dátovým typom je implicitne Integer. Preto bude rovnaký typ pričlenený taktiež k samotnej premennej. To znamená, že po realizácii typovej inferencie skonštruuje kompilátor takýto zdrojový kód: Option Strict On

© WorldRemit